< Visi jaunumi

Apsaimniekotāja pienākumi

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:

 • obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
 • citas pārvaldīšanas darbības.

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:

1. dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
 • apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
 • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
 • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
 • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes,
 • nodrošināšana;

2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:

 • pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
 • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
 • finanšu uzskaites organizēšana;

3. dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;

4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;

5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.

Obligātu veicamajās darbībās ietilpst šādi darbi:

Mājai piesaistītais zemes gabals:

 • Ielas un ietves uzkopšana,
 • Iebrauktuves un celiņu (asfalts) uzkopšana,
 • Gājēju celiņu (grunts) uzkopšana,
 • Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana,
 • Zālienu kopšana,
 • Zāles pļaušana,
 • Krūmāju, koku kopšana, apgriešana,
 • Bērnu rotaļu laukuma uzkopšana,
 • Atkritumu urnu apkope un iztukšošana.

Koplietošanas telpas:

 • Kāpņu slaucīšana,
 • Kāpņu mazgāšana,
 • Kāpņu mitrā uzkopšana,
 • Koplietošanas koridoru mazgāšana,
 • Kāpņu margu mazgāšana,
 • Kāpņu telpas griestu tīrīšana,
 • Kāpņu telpas sienu mazgāšana,
 • Lifta kabīnes mazgāšana,
 • Atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekcija,
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana,
 • Pagrabu tīrīšana,
 • Bēniņu tīrīšana.

Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi:

 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana),
 • Dezinsekcija (insektu iznīcināšana),
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana,
 • Lapu un zaru izvešana,
 • Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana,
 • Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta,
 • Valsts karoga pacelšana.

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana,
 • Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana,
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana,
 • Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana,
 • Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa,
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām,
 • Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana,
 • Ūdensvadu skalošana.

Siltumapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana,
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu,
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude,
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude,
 • Apkures sistēmas atgaisošana,
 • Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana,
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana,
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana,
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana,
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts,
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība,
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana,
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība,
 • Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana,
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām,
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā,
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa,
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā,
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē.

Elektroapgādes sistēma:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana,
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana,
 • Elektrosadales sistēmas testēšana,
 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana,
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude,
 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa.

Mājas konstruktīvie elementi:

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana,
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana,
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana,
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana,
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana,
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana,
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana,
 • Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana,
 • Gāzes vadu pārbaude un krāsošana,
 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti,
 • Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude,
 • Plānotie nākamo periodu izdevumi kārtējiem remonta darbiem (darbu atšifrējums),
 • Avārijas dienesta pakalpojumi.

Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi

Finanšu uzskaite:

 • Maksājumu aprēķini,
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite,
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana,
 • Dzīvokļu īpašumu īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos,
 • Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem,
 • Nodokļu pārskatu sastādīšana,
 • Gada pārskatu sagatavošana,
 • Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sastādīšana,
 • Remonta darbu tāmēšana,
 • Mājas atjaunošanas līdzekļu uzkrāšana,
 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

Juridiskie pakalpojumi:

 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem,
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem,
 • Parādu piedziņa (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā, darbs ar parādniekiem u.tml.),
 • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām, protokoli u.tml.),
 • Pārstāvība darījumu attiecībās (tikšanās ar darījumu partneriem, konsultācijas par darījumu līgumu nosacījumiem, līgumu izpildes kontrole u.tml.),
 • Juridisko dokumentu saglabāšana.

Lietvedība:

 • Mājas dokumentācijas saglabāšana,
 • Izziņu sagatavošana un izsniegšana,
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana,
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana,
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā.

Pārvaldnieka administratīvie izdevumi:

 • Administratīvo ēku uzturēšana,
 • Pasta un sakaru pakalpojumi,
 • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi,