< Visi jaunumi

Zema energopatēriņa ēkas ar augstiem CO2 un enerģijas izmaksu ietaupījumiem netiek ieviestas tirgū pietiekami ātri neraugoties uz šādu ēku sniegtajām ekonomiskajām un vides priekšrocībām. Būvniecības nozare veido vairāk nekā 10 % no kopējās nodarbinātības ES. Tāpēc, lai padarītu būvniecības nozari par virzītājspēku darbavietu radīšanā un veicinātu noturīgu izaugsmi ekonomikā kopumā, Eiropas Komisija šodien publicēja stratēģiju nozares straujākai attīstībai.

Tajā galvenokārt ir runa par to, kā veicināt labvēlīgus investīciju nosacījumus, jo īpaši ēku renovācijā un uzturēšanā. Piemēram, veicinot aizdevumu paketes izmantošanu EUR 120 mljrd. apmērā, kas ir pieejami no Eiropas Investīciju bankas (EIB) kā daļa no jūnija Izaugsmes un nodarbinātības pakta. Otrkārt, veicinot mobilitāti, atbalstīt inovāciju un uzlabot darbaspēka kvalifikāciju. Treškārt, efektīvāk izmantot resursus, sekmējot ilgtspējīgu būvniecības sistēmu daudzpusēju atzīšanu ES. Ceturtkārt, sniedzot būvniecības uzņēmumiem būvnormatīvus un prakses kodeksus, lai tiem būtu vieglāk strādāt citās dalībvalstīs. Visbeidzot, stiprinot Eiropas būvniecības uzņēmumu konkurētspēju pasaules mērogā, lai veicinātu labus rezultātus un ilgtspējīgus standartus trešās valstīs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais Komisijas loceklis Antonio Tajāni sacīja: “Šībrīža smagajā ekonomikas un sociālajā krīzē zema energopatēriņa ēkas ir drošs un dzīvotspējīgs ieguldījumu veids gan sabiedrībai, gan privātajiem ieguldītājiem. Būvniecības nozarei ir jāizmanto šī iespēja, lai radītu inovācijas un piesaistītu talantīgus speciālistus. Jauno tehnoloģiju lielo potenciālu var izmantot ne tikai jaunās ēkās, bet arī miljoniem esošo ēku renovēšanā, lai padarītu tās energoefektīvākas atbilstīgi ES 2020 mērķiem. Mēs nedrīkstam laist garām šādu iespēju. Būvniecības nozare var kļūt par ilgtspējīgas attīstības virzītājspēku.”

Kāpēc ES ir vajadzīga būvniecības stratēģija

  • finanšu un ekonomikas krīzes dēļ laikā no 2008. gada janvāra līdz 2012. gada aprīlim darbs būvniecībā un infrastruktūras attīstībā ES-27 samazinājās par 17 %,
  • mājokļu tirgus burbuļa pārsprāgšana ir turpinājusi ievērojami samazināt darbību šajā nozarē, kas ir veicinājis bezdarba pieaugumu,
  • kredītu tirgus sarukšanas un novēlotu maksājumu prakses dēļ radās vēl lielāks spiediens uz būvniecības uzņēmumu maksātspēju,
  • nozarē pastāvīgi ir vajadzīgs kvalificēts darbaspēks,
  • kā paziņots pārstrādātajā Ēku energoefektivitātes direktīvā, galvenais uzdevums būvniecības nozarē būs gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana,
  • progress attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamās enerģijas avotu ieviešanu ir lēns, jo īpaši esošo ēku renovācijā,
  • situācija starptautiskajos tirgos ES uzņēmumiem ir ļoti sarežģīta. Grūtības rada konkurences nosacījumi citās valstīs, piemēram, mazāk stingras sociālās un vides prasības. Uzņēmumi, kas nav no ES, piemēram, Ķīnas uzņēmumi, saņem valsts atbalstu, kas ierobežo ES uzņēmumu iespējas piekļūt šiem tirgiem.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstīm un nozares pārstāvjiem tiks organizēts augsta līmeņa forums, kurā tiks pārraudzīta stratēģijas īstenošana un pausti ieteikumi par nepieciešamajiem pielāgojumiem vai jaunām iniciatīvām. Vienlaikus tematiskās un citās grupās tiks diskutēts par dažādām pieejām konkrētu iniciatīvu īstenošanā, novērtēta līdzšinējo darbību iespējamā ietekme valsts un nozares līmenī saistībā ar konkrētām iniciatīvām un norādītas sinerģijas iespējas.

Vispārīga informācija

Būvniecības nozare ir ļoti svarīga Eiropas ekonomikas daļa, jo tā veido gandrīz 10% no ES IKP un nodrošina 20 miljonus darba vietu, lielākoties mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. Konkurētspēja būvniecības nozarē var būtiski ietekmēt visas ekonomikas attīstību. Ēku energoefektivitātes rādītāji un efektīva resursu izmantošana ražošanā, pārvadājumu jomā un saistībā ar produktiem, kurus izmanto ēku būvniecībā un infrastruktūras izveidē, būtiski ietekmē eiropiešu dzīves kvalitāti. Līdz ar to būvniecības uzņēmumu konkurētspēja ir svarīga ne vien izaugsmei un nodarbinātībai, bet arī nozares ilgtspējības nodrošināšanā.